הוועדה לענייני ביקורת

חברי הוועדה


עו"ד שלומית רובין, יו"ר הוועדה

מר עוזי רוזן

עו"ד חנה קלר (אורנשטיין)

עו"ד רות הורן

מר יוסי כהן

מר יעקב עמאר

מינוי הוועדה

 

חברי הוועדה לענייני ביקורת ויושב הראש שלה מתמנים על ידי הוועד הפועל של האוניברסיטה מבין חבריו או מבין חברי חבר הנאמנים. חברי הוועדה הם אנשי ציבור שאין להם קשר עסקי עם האוניברסיטה והם אינם נמנים על סגל העובדים שלה, האקדמי או המינהלי.

תפקידי הוועדה

 

תפקידי הוועדה מפורטים ב"תקנון הביקורת באוניברסיטה העברית בירושלים". בין השאר ממליצה הוועדה בפני הוועד הפועל על מינוי מבקר האוניברסיטה ועליה להבטיח את מעמדם ואת אי תלותם של המבקר, של עובדיו ושל הביקורת, לאשר את תוכנית העבודה השנתית שהמבקר מגיש לה ולדון בדוחות המבקר ובהערות ההנהלה.
הוועדה מדווחת מדי שנה בשנה לוועד הפועל על סיכום דיוניה, על מסקנותיה ועל המלצותיה.