האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים תקנון הביקורת

לשכת המבקר

  1. תקציב לשכת המבקר ייקבע ע"י הוועדה לענייני ביקורת, שתפעל בהתייעצות עם המבקר ועם הנשיא.
  2. עובדי לשכת המבקר הינם עובדי האוניברסיטה לכל דבר. שכרם ותנאי עבודתם יתאמו את המקובל באוניברסיטה, בשינויים המתחייבים מתפקידם.
    התקן, הדרוג ותנאי העבודה של העובדים, מינויים וסיום העסקתם, ייקבעו ע"י הוועדה לענייני ביקורת. בכל הנושאים הללו, הוועדה תפעל בהתייעצות עם המבקר ועם הנשיא.
  3. עובדי לשכת המבקר יהיו נתונים למרותו של המבקר בלבד.
  4. עובדי לשכת המבקר וכל אדם אחר שבעזרתו ממלא המבקר את תפקידיו, חייבים לשמור בסוד כל ידיעה, מסמך ודין וחשבון שהגיעו אליהם לרגל עבודתם ולהתחייב על כך בכתב ומראש. חובת סודיות זו תחול אף לאחר שחדלו לשמש בתפקידם.
  5. תקנון הביקורת באוניברסיטה העברית בירושלים בא במקום התקנון למבקר האוניברסיטה שהיה קיים עד כה. התקנון הקודם, שאושר ע"י הוועד הפועל ביום 17.11.92, בטל ואולם מינויים שנערכו על פיו ימשיכו לעמוד בתקפם ויפוגו במועד בו היו אמורים לפוג עפ"י התקנון הקודם.

אושר ע"י הוועד הפועל ביום 3.3.97


 

אחורה  

 
  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידי הוועדה תפקידי הוועדה
קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר
פרסום דין וחשבון של המבקר פרסום דין וחשבון של המבקר
נוהלי הוועדה נוהלי הוועדה
מינוי המבקר ותנאי העסקתו מינוי המבקר ותנאי העסקתו
תחומי הביקורת ונהליה תחומי הביקורת ונהליה
לשכת המבקר לשכת המבקר