האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים תקנון הביקורת

תחומי הביקורת ונהליה

29. ואלה הגופים והיחידות שיעמדו לביקורתו של המבקר:
  א. כל הגופים המינהליים של האוניברסיטה.
  ב. כל היחידות האקדמיות של האוניברסיטה - לגבי פעולותיהן המינהליות לרבות פעולות ארגון, הקמה או שינוי של יחידות וכל נושא הקשור לענייני כח אדם.
  ג. גופים מאוגדים או בלתי מאוגדים שבשליטת האוניברסיטה, או אשר האוניברסיטה משתתפת בהנהלתם, תומכת בהם תמיכה כספית או נותנת להם חסות.
  ד. החליט המבקר מיוזמתו, או על פי בקשה לפי סעיף 5.ב., לערוך ביקורת בגוף מאוגד או בלתי מאוגד שהינו גוף מבוקר על פי סעיף קטן ג. דלעיל, תעשה האוניברסיטה כל הנדרש כדי לאפשר למבקר את הבדיקה.
30. א. המבקר יבדוק, במידת הצורך, בין היתר:
    1) אם פעולות, לרבות תהליכים ומערכות, של האוניברסיטה, של היחידות והגופים המבוקרים ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים בה תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על החסכון והיעילות ועל טוהר המידות ואם הן מועילות להשגת היעדים של האוניברסיטה, וכל יחידה מיחידותיה, למעט השגת יעדים בהוראה או במחקר בסיסי.
    2) אם ההוראות המחייבות באוניברסיטה מתקבלות כדין ובסמכות, ואם הן מוצאות אל הפועל כראוי.
    3) את ניהול הכספים, הקרנות, המשק וההתחייבויות של האוניברסיטה, ואת אופן רכישת נכסים ושמירתם.
    4) את תקינות ניהול הספרים, מהימנות הרישומים, הדיווחים והמידע הממוחשב.
    5) אם החלטות הגופים המוסמכים נתקבלו על פי נהלים תקינים.
    6) אם אמצעי הבקרה ונוהלי הביצוע מתאימים למטרתם ומקויימים כדבעי.
    7) את מידת ההתאמה של ההוצאות לתקציב המאושר ולמטרה הקבועה בתקציב.
    8) האם תוקנו ליקויים או פגמים עליהם הצביע המבקר בדוחות קודמים.
    9) כל עניין אחר שהמבקר מוצא לנכון לבדוק, ושהודיע עליו לוועדה.
  ב. המבקר יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים.
31. א. המבקר רשאי לברר תלונות נגד האוניברסיטה או הגופים, היחידות ונושאי המשרות המבוקרים, אם הן ראויות לבדיקה, לדעת המבקר.
  ב. החליט המבקר לברר תלונה כאמור, יוכל, בין היתר, לקבוע אם לדעתו יש במעשה שעליו הוגשה התלונה, משום אי-צדק או קשיחות יתירה.
  ג. מצא המבקר, אחרי ששמע את הנילון וגורמים אחרים הנוגעים לעניין, שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך לנילון ולנשיא, ויפרט את נימוקיו. המבקר רשאי לפרט בתשובתו למתלונן את תמצית מימצאיו. המבקר רשאי להמליץ על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו - שייקבעו בהתחשב במהות התלונה.
  ד. הנשיא יודיע למבקר, תוך המועד שנקבע כאמור, על הצעדים שננקטו. לא ננקטו צעדים אותם הציע המבקר, תכלול ההודעה את הנימוקים לכך.
32. א. המבקר יגיש לוועדה, לא יאוחר מחודש פברואר של כל שנה, תכנית עבודה שנתית.
  ב. המבקר רשאי להגיש לוועדה תכניות עבודה תקופתיות אם ראה לנכון לעשות זאת מטעמים של יעילות הביקורת.
33. א. המבקר יגיש לנשיא כל פרק ביקורת שיכין, מיד עם השלמתו ויודיע על כך ליו"ר הוועדה.
פרק ביקורת הנוגע לטיפול בקרנות יוגש גם לעיון ועדת הקרנות. מסקנות ועדת הקרנות והערותיה יועברו אל הנשיא ואל הוועדה לענייני ביקורת.
  ב. הנשיא יגיש לוועדה לענייני ביקורת, באמצעות המבקר, את הערותיו על כל פרק ביקורת שהוגש לו תוך 45 יום ממועד קבלתו.
  ג. המבקר יעביר אל הוועדה לענייני ביקורת כל פרק ביקורת בצירוף ההערות שהתקבלו, כדי שהוועדה תוכל לגבש את סיכומיה ואת המלצותיה.
  ד. לא נתקבלו הערות תוך התקופה האמורה, יעביר המבקר את פרק הביקורת אל הוועדה לענייני ביקורת.
34. לא יאוחר מחודש מאי בכל שנה ימציא המבקר לנשיא דין וחשבון שנתי, אשר יסכם את פעולותיו של המבקר במשך השנה ויכלול את מסקנותיו והמלצותיו בנושאי הביקורת. הדו"ח השנתי יתייחס להערות הנשיא לפרקי הביקורת שנתקבלו במהלך השנה ויכלול גם את סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לענייני ביקורת. עותקים של הדו"ח השנתי ימסרו גם לחברי הוועדה.
35. נוסף על הדין וחשבון השנתי, רשאי המבקר להגיש לנשיא מפעם לפעם דו"ח מיוחד. הדיון בדו"ח מיוחד יהיה כאמור בסעיפים 33 ו- 34, בשינויים המתחייבים עפ"י העניין, וכן יחולו עליו הוראות סעיפים 8, 11, 13 ו- 30.א.8).
36. המבקר יביא לידיעת נשיא האוניברסיטה כל חשד לעבירה או לפגיעה בטוהר המידות, שהגיעו לידיעתו במהלך הביקורת או במילוי תפקידיו, סמוך לאחר שהגיעו לידיעתו.
37. המבקר רשאי להביא בכל עת לתשומת לבה של ועדת המאזן של האוניברסיטה מידע אשר הגיע לידיו במהלך הביקורת, אם הינו לדעתו בתחומי סמכותה של ועדת המאזן.
38. א. למבקר ולעובדיו תהיה גישה בלתי מוגבלת לכל התיקים, הספרים, החשבונות, המסמכים, מערכות המידע הממוחשבות, ולכל חומר אחר של הגופים והיחידות המבוקרים.
  ב. חברי הסגל האקדמי והמינהלי בכל הדרגים חייבים להושיט את מלוא עזרתם למבקר ולכל עובד מעובדיו במילוי תפקידיהם, וכן חייבים הם להמציא להם ידיעות, מסמכים וכל חומר אחר הדרוש לדעת המבקר לצרכי ביקורת במועדים שיקבעו על ידו. דרישת המבקר או עובד מעובדיו למסור להם ידיעה או להציג להם מסמך או חומר אחר לא תדחה על ידי מי שאליו הופנתה הדרישה בטענה שעליו לקבל אישור הממונים עליו.
  ג. כדי לאפשר למבקר למלא את תפקידו, יתן הנשיא למבקר, בעוד מועד, מידע מעודכן על שינויים משמעותיים במערכות המידע הממוחשבות ועל פיתוח מערכות מידע חדשות באוניברסיטה.
39.   פנייה אל המבקר או מסירת עדות או מידע למבקר לא ישמשו עילה לנקיטת אמצעים נגד הפונה, המעיד או מוסר המידע.

 

אחורה  קדימה

 
  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידי הוועדה תפקידי הוועדה
קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר
פרסום דין וחשבון של המבקר פרסום דין וחשבון של המבקר
נוהלי הוועדה נוהלי הוועדה
מינוי המבקר ותנאי העסקתו מינוי המבקר ותנאי העסקתו
תחומי הביקורת ונהליה תחומי הביקורת ונהליה
לשכת המבקר לשכת המבקר