האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים תקנון הביקורת

חלק שני: מבקר האוניברסיטה

מינוי המבקר ותנאי העסקתו

18. א. המבקר המתמנה על פי תקנון זה יהיה מבקר בלתי תלוי באוניברסיטה כאמור בסעיף 72 לתקנון הכללי, ותנאי העסקתו וסמכויותיו יהיו כמפורט להלן.
  ב. המבקר אחראי בפני הוועד הפועל, אינו נתון בעבודתו למרותו של גוף אחר או אדם כלשהו באוניברסיטה ואינו תלוי בהם.
19. הכינוי "מבקר" יהיה שמור באוניברסיטה העברית למי שמשמש כמבקר על פי תקנון זה.
20. המבקר ימונה לתפקידו על ידי הוועד הפועל של האוניברסיטה, על פי המלצת הוועדה לענייני ביקורת, אשר תנתן לאחר שהוועדה תתייעץ בנשיא.
21. תקופת כהונתו של המבקר תהיה של חמש שנים מיום מינויו על ידי הוועד הפועל, ויכול שיתמנה מחדש לתקופת כהונה נוספת רצופה, ובמקרים מיוחדים לתקופה שלישית רצופה.
22. משרת המבקר מתפנה באחת מאלה:
  א. בתום תקופת כהונתו;
  ב. בהתפטרותו בהודעה בכתב ליו"ר הוועד הפועל;
  ג. כאשר נבצר ממנו, דרך קבע, למלא תפקידו;
  ד. אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
  ה. בהעברתו מכהונתו על ידי הוועד הפועל, על פי הצעת הוועדה לענייני ביקורת שנתקבלה ברוב דעות של חבריה לאחר שניתנה למבקר הזדמנות להשמיע טענותיו, ובלבד שבוועד הפועל הצביעו בעת ההצעה להפסיק את כהונת המבקר שני שלישים מהנוכחים שהם גם רוב חברי הוועד הפועל.
23. התפנתה משרת המבקר ועדיין לא נתמנה מבקר חדש או נבצר מן המבקר, דרך ארעי, למלא תפקידו, רשאית הוועדה למנות ממלא מקום למבקר עד אשר ימנה הוועד הפועל מבקר חדש או עד אשר המבקר ישוב לתפקידו.
24. הוועדה לענייני ביקורת תקבע את שכרו של המבקר ואת תנאי עבודתו בהתייעצות עם הנשיא.
25. א. הסכם השכר ותנאי העבודה של המבקר, בהתאם לתנאים שקבעה הוועדה, יחתם בידו ובידי יו"ר הוועד הפועל או סגנו, וכן בידי הנשיא.
  ב. המבקר לא יעסוק בכל עבודה קבועה בשכר מחוץ למשרתו ולא יעסוק בעבודה בלתי קבועה בשכר, למעט עבודה ספרותית, אומנותית או מדעית.
  ג. המבקר לא ימלא מחוץ לאוניברסיטה כל תפקיד היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר.
26. המבקר יפעל מתוך קשר עם הוועדה וימסור לה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שתיראה לו או שיידרש לכך על ידי הוועדה.
27. המבקר יוזמן להיות נוכח בישיבות חבר הנאמנים והוועד הפועל.
28. בכפוף להוראות האחרות שבתקנון זה, חייב המבקר לשמור על סודיות כל ידיעה, מסמך ודין וחשבון שהגיעו אליו לרגל עבודתו ושל הדוחות המוגשים על ידיו. חובת סודיות זו תחול על המבקר אף לאחר שחדל לשמש בתפקידו.

 

אחורה  קדימה

 
  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידי הוועדה תפקידי הוועדה
קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר
פרסום דין וחשבון של המבקר פרסום דין וחשבון של המבקר
נוהלי הוועדה נוהלי הוועדה
מינוי המבקר ותנאי העסקתו מינוי המבקר ותנאי העסקתו
תחומי הביקורת ונהליה תחומי הביקורת ונהליה
לשכת המבקר לשכת המבקר