האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים תקנון הביקורת

נוהלי הוועדה

  1. יו"ר הוועדה יכנס את הוועדה לפי שיקול דעתו או לפי דרישת חבר ועדה.
  2. רוב חברי הוועדה המכהנים בה באותה עת יהיו מניין חוקי לקיום ישיבה. ההחלטות תתקבלנה ברוב של הנוכחים בישיבה. היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש קול מכריע.
  3. הוועדה מוסמכת להציע לוועד הפועל שינויים בתקנון זה.
  4. חברי הוועדה חייבים לשמור בסוד כל ידיעה, מסמך ודין וחשבון שהגיעו אליהם מטעם המבקר. חובת סודיות זו תחול אף כאשר יחדלו לשמש בתפקידם.

 

אחורה  קדימה

 
  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידי הוועדה תפקידי הוועדה
קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר
פרסום דין וחשבון של המבקר פרסום דין וחשבון של המבקר
נוהלי הוועדה נוהלי הוועדה
מינוי המבקר ותנאי העסקתו מינוי המבקר ותנאי העסקתו
תחומי הביקורת ונהליה תחומי הביקורת ונהליה
לשכת המבקר לשכת המבקר