האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים תקנון הביקורת

פרסום דין וחשבון של המבקר


  1. אין לפרסם את דו"ח המבקר או כל חלק ממנו אלא עפ"י הוראות פרק זה.
  2. הדין וחשבון השנתי של המבקר ניתן לפרסום אחרי שנדון בוועד הפועל. הוועדה היא שתקבע את דרך הפרסום ומועדו. הפרסום יכלול את החלטות הוועד הפועל בקשר לדו"ח השנתי.
  3. יו"ר הוועדה רשאי, במקרים בהם נתבקש לכך על ידי הנשיא, להתיר פרסום של פרק ביקורת או של חלק ממנו בכל מועד לאחר גמר הדיון בו על פי סעיף 6, אם מצא יו"ר הוועדה כי העניין הציבורי מצדיק פרסום כזה. יו"ר הוועדה יקבע את דרך הפרסום ומועדו.
  4. חבר בחבר הנאמנים רשאי לקבל, לפי בקשתו, את הדו"ח השנתי, וכל פרק ביקורת שסעיף 12 דן בו אחרי שאושר פרסומם.


 

אחורה  קדימה

 
  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידי הוועדה תפקידי הוועדה
קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר
פרסום דין וחשבון של המבקר פרסום דין וחשבון של המבקר
נוהלי הוועדה נוהלי הוועדה
מינוי המבקר ותנאי העסקתו מינוי המבקר ותנאי העסקתו
תחומי הביקורת ונהליה תחומי הביקורת ונהליה
לשכת המבקר לשכת המבקר