האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים תקנון הביקורת

קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר

5. א. הוועדה תאשר את תכנית העבודה השנתית או התקופתית שהמבקר יגיש לה כאמור בסעיף 32 להלן, והיא מוסמכת לאשר אותה אם כולה ואם בשינויים שייראו לה.
הוועדה תוודא, תוך תיאום עם ועדת הקרנות, כי בתכנית העבודה תכלל, דרך שגרה, בדיקה הנוגעת לקרנות הנאמנות, ובין היתר ביקורת באשר ליצירת קרנות, לשימוש בהן ובפירותיהן, לרישומן בספרים ולדיווח עליהן.
  ב. יו"ר החבר, יו"ר הוועד הפועל והנשיא רשאים להציע לוועדה בכל עת לבדוק נושאים שלא נכללו בתכנית העבודה, והוועדה תדון ותחליט בענין.
  ג. החליט המבקר להוסיף לתכנית העבודה נושאי ביקורת, יודיע על כך לוועדה.
6. הוועדה תדון בפרקי הביקורת שהוגשו לה ובהערות הנשיא עליהם, אם היו הערות כאלה, ותגבש את סיכומיה ואת המלצותיה. פרק שהוגש כאמור יהווה חלק מן הדו"ח השנתי, זולת אם הוחלט שיפורסם בנפרד או לא יכלל בדו"ח השנתי.
7. א. הוועדה תגיש ליו"ר הוועד הפועל את הדין וחשבון השנתי של המבקר יחד עם סיכומיה והמלצותיה, במועד מתאים כדי לאפשר לוועד הפועל לדון בהם במושבו הראשון שלאחר פתיחת שנת הלימודים.
  ב. תמצית הדין וחשבון השנתי עם סיכומי הוועדה והמלצותיה, יתורגמו לשפה האנגלית ויוגשו לוועד הפועל יחד עם הדו"ח, כאמור בסעיף 7.א.
  ג. בעת הדיון בוועד הפועל ידווח הנשיא על הפעולות שננקטו בעקבות הביקורת.
8. הוועדה רשאית, בהתייעצות עם המבקר, להחליט שחלקים מסויימים מן הדין וחשבון לא יונחו על שולחן הוועד הפועל. החליטה הוועדה לענייני ביקורת כך, יודיע יו"ר הוועדה על החלקים שהוחלט שלא להניחם על השולחן, את נימוקיה ואת עמדת המבקר ליושב ראש הוועד הפועל, אשר יחליט בדבר.
9. הוועדה רשאית להביא בכל עת לתשומת לבה של ועדת המאזן, מידע הכלול בדו"ח של המבקר או בהערות הנשיא אשר מצוי, לדעתה, בתחומי סמכותה של ועדת המאזן.

 

אחורה  קדימה

 
  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידי הוועדה תפקידי הוועדה
קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר
פרסום דין וחשבון של המבקר פרסום דין וחשבון של המבקר
נוהלי הוועדה נוהלי הוועדה
מינוי המבקר ותנאי העסקתו מינוי המבקר ותנאי העסקתו
תחומי הביקורת ונהליה תחומי הביקורת ונהליה
לשכת המבקר לשכת המבקר