האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים תקנון הביקורת באוניברסיטה העברית בירושלים

חלק ראשון: הוועדה לענייני ביקורת

תפקידי הוועדה

 1. הוועד הפועל, בתוקף סמכותו לפי הסעיפים 29 ו- 72 לתקנון הכללי, ממנה בזה ועדה לענייני ביקורת (להלן - הוועדה) ואת מבקר האוניברסיטה. סמכויותיהם, תפקידיהם ומעמדם יהיו כדלקמן:
 2. אלה תפקידי הוועדה:
  א. להמליץ בפני הוועד הפועל על מינוי מבקר לאוניברסיטה.
  ב. להבטיח סדרי ביקורת נאותים באוניברסיטה במטרה לוודא קיום מינהל תקין, יעילות וחסכון ושמירה על טוהר המידות.
  ג. לעמוד על ליקויים בניהול, במינהל ובשמירת נכסים ולהציע לוועד הפועל ולנשיא דרכים לסילוקם.
  ד. לדון עם המבקר בענייני הביקורת באוניברסיטה, לאשר את תכניות הביקורת ולדון בדוחות שהכין.
  ה. לדווח לוועד הפועל על סיכום דיוניה בדוחות המבקר ובהערות הנשיא ולהמליץ בפני הוועד הפועל והנשיא על פעולות המתחייבות מכך.
  ו. לנקוט בצעדים הדרושים על מנת להבטיח את מעמדם ואת אי תלותם של המבקר ושל הביקורת, ולהפעיל את הסמכויות המפורטות להלן.
 3. בוועדה לענייני ביקורת יהיו לא פחות מחמישה ולא יותר משבעה חברים אשר ייבחרו על ידי הוועד הפועל מבין חבריו או מבין חברי חבר הנאמנים. הוועד הפועל יבחר ביו"ר הוועדה. חברי הוועדה ייבחרו לתקופה של שלוש שנים ויכול שייבחרו מחדש מפעם לפעם, אולם לא יותר משלוש פעמים רצופות.
 4. לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת בני אדם אשר יש להם, או לבני משפחתם מדרגה ראשונה, קשרי עסק עם האוניברסיטה או שאחד מבני משפחתם מדרגה ראשונה הינו עובד קבוע במינהל של האוניברסיטה או חבר הסגל האקדמי בדרגת מרצה בכיר או בדרגה גבוהה יותר.

 

קדימה

 
  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידי הוועדה תפקידי הוועדה
קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר קשר בין הוועדה לענייני ביקורת והמבקר
פרסום דין וחשבון של המבקר פרסום דין וחשבון של המבקר
נוהלי הוועדה נוהלי הוועדה
מינוי המבקר ותנאי העסקתו מינוי המבקר ותנאי העסקתו
תחומי הביקורת ונהליה תחומי הביקורת ונהליה
לשכת המבקר לשכת המבקר