האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים אודות מבקר האוניברסיטה

מעמד המבקר

הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית בירושלים מוסמך למנות לאוניברסיטה ועדה לענייני ביקורת ומבקר בלתי תלוי.
הסמכויות שהעניק הוועד הפועל למבקר האוניברסיטה ולוועדה לענייני ביקורת והתפקידים שהטיל עליהם מפורטים ב"תקנון הביקורת באוניברסיטה העברית בירושלים". על פי תקנון זה המבקר אחראי בפני הוועד הפועל בלבד, אינו נתון בעבודתו למרותו של כל גוף אחר או של נושא תפקיד כלשהו באוניברסיטה ואינו תלוי בהם.

הגופים המבוקרים

הגופים והיחידות העומדים לביקורתו של המבקר הם כל הגופים המינהליים באוניברסיטה ונושאי המשרות וממלאי התפקידים בה, כל היחידות האקדמיות לגבי פעולותיהן המינהליות וכן כל ההגופים המאוגדים או הבלתי מאוגדים שבשליטת האוניברסיטה, או אשר האוניברסיטה משתתפת בהנהלתם, תומכת בהם תמיכה כספית או נותנת להם חסות.

תחומי הביקורת

המבקר בודק בין היתר, אם פעולותיהם של הגופים המבוקרים הן תקינות מבחינת השמירה על החוק, אם ההוראות המחייבות באוניברסיטה מתקבלות כדין ובסמכות, ואם הן מוצאות אל הפועל כראוי.
כמו כן בודק המבקר את פעולות הגופים המבוקרים מבחינת סדרי המינהל התקין, איכות השירות, החסכון, היעילות וטוהר המידות.
המבקר בוחן את סדרי ניהול הכספים, הקרנות והרכוש של האוניברסיטה ושל תאגידיה ואת מערכות המידע הממוחשבות והתקשורת שלהם ואם מנגנוני הבקרה מטעם ההנהלה מתאימים למטרתם ומופעלים כיאות.

בירור תלונות

המבקר רשאי לברר תלונות נגד האוניברסיטה או הגופים, היחידות ונושאי המשרות המבוקרים, אם הן ראויות לדעתו לבדיקה ואף לקבוע אם יש במעשה שעליו הוגשה התלונה משום אי-צדק או קשיחות יתירה.
אם תימצא התלונה צודקת רשאי המבקר להמליץ לפני הנהלת האוניברסיטה על הדרך לתיקון הליקוי שהעלה הבירור, ועל המועד לתיקונו. הנהלת האוניברסיטה תודיע למבקר, תוך המועד שנקבע, על הצעדים שננקטו.

סמכויות המבקר ועובדיו

למבקר ולעובדי לשכתו יש גישה בלתי מוגבלת לכל התיקים, הספרים, החשבונות, המסמכים, מערכות המידע הממוחשבות ולכל חומר אחר של כל הגופים והיחידות המבוקרים.
חברי הסגל האקדמי והמינהלי בכל הדרגים חייבים להושיט את מלוא עזרתם למבקר ולעובדי לשכתו במילוי תפקידיהם ולהמציא להם ללא דיחוי ידיעות, מסמכים וכל חומר אחר הדרוש לדעת המבקר ועובדיו לצורכי הביקורת.

חסיון וסודיות

המבקר ועובדי לשכתו חייבים לשמור בסוד כל ידיעה וכל מסמך שהגיעו אליהם במהלך עבודת הביקורת.
פנייה אל המבקר או מסירת עדות או מידע למבקר או למי מעובדי לשכתו לא ישמשו עילה לנקיטת אמצעים נגד הפונה, המעיד או מוסר המידע.

הוועדה לענייני ביקורת ודוחות המבקר

הוועדה לענייני ביקורת דנה במהלך השנה בדוחות שמגיש המבקר לנשיא האוניברסיטה ולסגן הנשיא והמנכ"ל, ובהערותיהם, ומגבשת את סיכומיה ואת המלצותיה.
אחת לשנה מכין המבקר דין וחשבון שנתי מפורט ומקיף על ממצאיו, מסקנותיו והמלצותיו. יו"ר הוועדה מגיש אותו ליו"ר הוועד הפועל, בצירוף סיכומיה והמלצותיה של הוועדה, לקראת המושב הראשון של הוועד הפועל שלאחר פתיחת שנת הלימודים.

פרסום הדין וחשבון השנתי של המבקר

הדין וחשבון השנתי של המבקר ניתן לפרסום בין כותלי האוניברסיטה אחרי שנדון בוועד הפועל. הוועדה לענייני ביקורת היא שקובעת את דרך הפרסום ומועדו.

מבקר האוניברסיטה

מר צביקה איזנשטיין מכהן כמבקר האוניברסיטה החל מחודש מרץ 2014.
מר צביקה איזנשטיין כיהן בעבר כמבקר הפנימי של רשות הדואר וחברת הדואר בשנים 1994-2008. בהמשך, כיהן כמבקר הפנימי של קרן ידע לאקדמאים, כמבקר הפנימי של הקרן לאבחון ושיקום מוגבלים וסיפק שירותי ביקורת פנימית, סקרי סיכונים, סקרי הונאות ומעילות ובקרות על פרויקטים למגוון רחב של מוסדות ממשלה, חברות וגופים מוסדיים.

 

 

 


 

  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים